หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 89 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ดาวน์โหลด