หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/4170 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

(โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 39 )     ดาวน์โหลด