หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 146 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์     ดาวน์โหลด