เรียน  ศึกษาธิการภาค 9, 13, 14

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19210 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 113)     ดาวน์โหลด