เรียน  ศึกษาธิการภาค 1, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/19210 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 114)     ดาวน์โหลด