ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู ฯ