รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบคำร้องขอโอน