แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (22-09-2560)     รายละเอียด