หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด