หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)       ดาวน์โหลด