หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0408.5/ว 113 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ไฟล์ที่ 1   ไฟล์ที่ 2