รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (08-09-2560)  เรียน ศธภ. ,   เรียน ศธจ.   และ   สิ่งที่ส่งมาด้วย