หนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/2550 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือเบิกเงินการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด