หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 311 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับบที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน     ดาวน์โหลด