หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 354 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด