หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 136 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     ดาวน์โหลด