หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 307 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560  เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด