หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 327 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด