หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง     ดาวน์โหลด