หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 148 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     ดาวน์โหลด