หนังสือสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ที่ นร 0109/ว 8705 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่องการขออนุมติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ดาวน์โหลด