หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/13411 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน     ดาวน์โหลด     แบบแจ้งรายละเอียด