หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 339 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่องการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS     ดาวน์โหลด