เรียน  ศึกษาธิการภาคทุกภาค

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/4319 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3 – 4)

ดาวน์โหลด

 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/4320 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3 – 4)

ดาวน์โหลด