หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 76 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน     ดาวน์โหลด