หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 74 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ     ดาวน์โหลด