มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทน ที่ ศธ 0201.4/3192