รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา 15 (23-01-61)     รายละเอียด