มอบอำนาจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) – 24-01-61     รายละเอียด