หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 191 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องการประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด