หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 12472   ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 386  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 395  ดาวน์โหลด