ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล