เรียน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.

1.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/10767 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  เรื่องแจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงินปี 2560     ดาวน์โหลด

2.  จดหมายบันทึก 61     ดาวน์โหลด

3.  แบบสอบถามประกอบการตรวจสอบฯ     ดาวน์โหลด

      3.1  รายละเอียดประกอบ     ดาวน์โหลด

4.  ขอข้อมูลธนาคาร 61     ดาวน์โหลด