หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.1/17272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด