ขอส่งประกาศสภาการแพทย์แผนไทยมาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทั่วกัน (20-12-60)     รายละเอียด