เรียน  ศธจ.ปัตตานี,  ศธจ.ยะลา  และ ศธจ.นราธิวาส

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/12103 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน      ดาวน์โหลด