หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/10871 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน      ดาวน์โหลด