ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการสนับสนุนและประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการต่างๆ

  1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
  2.  ข้อมูลการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
  3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  4.  ลำดับเวรในการจัดข้าราชการไปเฝ้าฯ
  5.  ปฏิทินเวรวางพานพุ่ม/พวงมาลา