ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1.  หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  2.  มติคณะรัฐมนตรี
  3.  ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  5.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  6.  แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ