ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.