ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.