ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานของทางราชการ

  1.  ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
  2.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  3.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  4.  คำสั่งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องในการบริหารภายในกระทรวง
  5.  รหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการกระทรวง