หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 125 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ดาวน์โหลด