คำถาม 1. ประวัติความเป็นมาของกระทรวงศึกษาธิการ
คำตอบ : กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้

ช่วงปีพุทธศักราช ชื่อกระทรวง
2435 – 2461 กระทรวงธรรมการ
2462 – 2468 กระทรวงศึกษาธิการ
2469 – 2483 กระทรวงธรรมการ
2484 – ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ

คำถาม 2. สำนักอำนวยการ สป. ประกอบด้วยกี่หน่วยงาน อะไรบ้าง
คำตอบ : สำนักอำนวยการ สป. ประกอบด้วย กลุ่ม/ศูนย์ จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
2. กลุ่มสารนิเทศ
3. กลุ่มบริหารงานกลาง
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
6. ศูนย์บริการประชาชน
7. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คำถาม 3.  สำนักอำนวยการ สป. และกลุ่มงานในสังกัดตั้งอยู่บริเวณใดบ้าง
คำตอบ : สำนักอำนวยการ สป. ที่ทำการตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารราชวัลลภ อยู่ด้านหลังหลังองค์พระฯ
1. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ ที่ทำการตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารราชวัลลภ อยู่ด้านหลังหลังองค์พระฯ
2. กลุ่มสารนิเทศ ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 1
3. กลุ่มบริหารงานกลาง ที่ทำการตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารราชวัลลภ อยู่ด้านหลังหลังองค์พระฯ
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9
5. กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารสวัสดิการ ชั้น 1, 2 และ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้นใต้ดิน
6. ศูนย์บริการประชาชน ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารเสมารักษ์ ชั้น 1   
7. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารสวัสดิการชั้น 2