เรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/14179 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ สำหรับการจัดสอบ     ดาวน์โหลด