ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และภูมิทัศน์