ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และภูมิทัศน์