หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่องการตีความนิยามคำว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4    ดาวน์โหลด