หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9530   ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/ว 1932  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปรการ เขต 1 ที่ ศธ 04149/2357  ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/ว 1985  ดาวน์โหลด

หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ 0206/ว 5361  ดาวน์โหลด