ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1.  หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  2.  มติ ครม.วันเด็กแห่งชาติ
  3.  ประกาศกรมการศาสนา 61
  4.  ระเบียบ กค ว่าด้วย คชจ.ฝึกอบรมฯ 2549
  5.  ระเบียบ กค ว่าด้วย คชจ.ฝึกอบรมฯ  2552
  6.  ระเบียบ กค ว่าด้วย คชจ.ฝึกอบรมฯ  2555
  7.  ระเบียบ กด ว่าด้วยการจัดซื้อฯ 2560
  8.  แบบฟอร์มสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน